Tuesday, February 6, 2007

sw 224 การวิจัยเชิงปริมาณ

การวิจัยเชิงปริมาณ มาจากกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม ซึ่งให้ความสำคัญกับการแสวงหาความรู้ที่อิงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณจึงมีความสำคัญในการแสวงหาความรู้ใหม่ในปัจจุบัน ใน web นี้จะนำเสนอความรู้เรื่องการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้นักศึกษา sw 224 sw 312 ใช้ประกอบในการเรียน และอาจเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลที่สนใจคะ

No comments: